Algemene Voorwaarden

Afspraken en annulering

Coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de coach als de cliënt vrij om de coaching op elk gewenst moment te beëindigen.

Coaching

Informatieverstrekking

 

Betaling

Klachten

Privacy Document

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik als Independent Coaching een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden, in overleg met u, in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, alleen na uw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

Als coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en u expliciet om schriftelijke toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU of aan een internationale organisatie doorgegeven.

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

U heeft recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken.

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van een contactformulier. Daarin worden persoonsgegevens (uw naam, e-mailadres en telefoonnummer) opgeslagen. Dat gebruikt Independent Coaching alleen om contact met u op te kunnen nemen. Deze persoonsgegevens zullen nergens gedocumenteerd en opgeslagen worden.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens: