Algemene Voorwaarden

Afspraken en annulering

Coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de coach als de cliënt vrij om de coaching op elk gewenst moment te beëindigen.

 • Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren of te verzetten.
 • Bij verhindering van Independent Coaching wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Coaching

 • De coach zal de begeleiding naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • De coach zal zich inspannen om de gestelde doelen te halen, maar kan niet garanderen dat het gestelde doel zal worden gehaald.
 • De coach is niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die zijn ontstaan tijdens of na de behandeling.
 • De coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de coach is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • De coach gaat geen coaching sessie aan met cliënten die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.
 • De coach gaat geen coaching sessie aan met mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Informatieverstrekking

 • Independent Coaching stelt als voorwaarde dat u naar waarheid zult informeren over eventueel parallel lopende behandelingsvormen, inclusief gegevens van de behandelaar of behandelend arts.
 • De coach is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.
 • Alleen met uw schriftelijke goedkeuring mag Independent Coaching informatie verstekken aan derden, zoals aan uw huisarts, behandelend arts, werkgever of het UWV.
 • Er is op geen enkele wijze sprake van een overeenkomst betreffende een geneeskundige behandeling.
 • De coach is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen.
 • De coach neemt uitsluitend contact op met derden (bijvoorbeeld partner, ouders, huisarts of andere specialist) na duidelijk overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen, of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.

 

Betaling

 • U kunt zowel contant betalen als door overmaking van het verschuldigde bedrag. U ontvangt in beide situaties een nota van Independent Coaching.
 • Bij betaling middels overschrijving dient u binnen 14 dagen na dagtekening te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL59INGB0006614552 t.n.v. Marleen Speijers.
 • Bij wekelijkse afspraken dient de betaling binnen 14 dagen op de rekening van Independent Coaching te staan.

Klachten

 • Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 8 dagen na constatering, en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de coach. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de coach in staat is adequaat te reageren.
 • Als een klacht gegrond is, zal de coach de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Klachten schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.
 • Indien de cliënt aantoont dat hij door een aantoonbare fout van de coach schade heeft geleden die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de coach voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van de coach sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 • De partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Privacy Document

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik als Independent Coaching een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden, in overleg met u, in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, alleen na uw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

 • Ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ik er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Mijn hostingbedrijf er voor zorgt dat alle (web)formulieren en e-mails versleuteld worden verzonden met een SSL certificaat.

Als coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alléén met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alléén met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en u expliciet om schriftelijke toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU of aan een internationale organisatie doorgegeven.

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

U heeft recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken.

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van een contactformulier. Daarin worden persoonsgegevens (uw naam, e-mailadres en telefoonnummer) opgeslagen. Dat gebruikt Independent Coaching alleen om contact met u op te kunnen nemen. Deze persoonsgegevens zullen nergens gedocumenteerd en opgeslagen worden.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • De datum van de coaching sessie
 • Een korte omschrijving van de begeleiding, zoals bijvoorbeeld ‘coaching’
 • De kosten van het consult